Công ty văn hóa

Mắt:Để trở thành một công ty lãnh đạo hút ẩm.
Nhiệm vụ:Để tạo môi trường thoải mái.
Góc:Hướng dẫn khách hàng, trung thành, độ lượng, tinh tế, sáng tạo.
Chào.Giỏi, sáng tạo.