Cấu trúc Công ty

Tháng:Trung tâm hỗ trợ hỗ trợ
Nhà:T ỉnh Tứ Xuyên, Bộ phát triển và phát triển
Căn cứ ứng dụng:Thiên Tân
Truyền:Bỉ Ấp, Thiên Tân, Vũ Sơn